วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ บัวละวงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ มอบประทานบัตรที่ 30539/16550 ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวและดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ให้ บริษัท ประสบโชคเคลย์ แอนด์ พอทเทอรี่ สโตน จำกัด ตำบลบุญนาคพัฒนาและนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยประทานบัตรมีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2597 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้เข้าร่วมโครงการและได้รับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วย