วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้รับจ้างฯ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs คนตัวเล็ก (วันที่สอง) ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ นพพันธ์ ศรีบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ(Workshop) ในเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจตามโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย Business Model Canvas