วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวศิริพร สุรินทร์ปา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบุบใหม่ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภาคเหนือโมเดล เพื่อการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลำปาง มีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดำปาง พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปางเข้าร่วม การประชุมฯ โดยมีท่านพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์