คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.04.2564
11

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ ผู้ประกอบการเซรามิกและผู้ประกอบการทุกระดับในห่วงโซ่การผลิตเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม เข้าร่วม “ กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ประจำปี 2564 ” วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความทันสมัยและมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง13 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คุณธนาวุฒิ บัวละวงศ์ โทร 054-217326 ต่อ 12 E-mail: moi_lampang@industry.go.th

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.04.2564
4

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้รับจ้างฯ ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการส่งเสริมและพัฒนา และมีทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมสำรวจข้อมูลเบื้องต้นผ่านโปรแกรมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.04.2564
2

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิกา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราขานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21.04.2564

19.04.2564

จังหวัดลำปาง โดยสำน้กงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่สากล ภายใต้งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

22.04.2564

05.04.2564

จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) กิจกรรมที่ 1 การจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเตาเผาเซรามิกในรูปแบบระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สมาร์ทไอโอที จำกัด โดยเสนอราคา 771,000 บาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

21.04.2564

19.04.2564

จังหวัดลำปาง โดยสำน้กงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่สากล ภายใต้งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02