คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
0

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
0

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเรื่อง “การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ประกอบการ SMEs” ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการSMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ให้บริการให้เข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อเกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน ซึ่งมีผู้ประกอบการSMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
0

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุวิจักขณ์ ศุภกิจ วิศวกรปฏิบัติการ และ นายสนั่น โกษาวัง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำการประกอบกิจการโรงงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิด BCG โมเดล รวมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากแหล่งกำเนิดโรงงาน ในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 3 โรงงาน คือ 1.โรงงานต้นแบบวิจัยและพัฒนาชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ตำบลหลวงเหนือ) 2.โรงงานวิสาหกิจชุมชนรับซื้อพืชไร่บ้านวังควาย (ตำบลหลวงใต้) 3.โรงงาน บริษัท ส.เจริญกิจพืชผล จำกัด (ตำบลบ้านหวด)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02