คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2564
1

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายนางสาวพรประภา วรรณแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด Digital marketing (man-day 2) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้แก่ บริษัท อินจันทร์กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการของฝากของที่ระลึกจากไม้ ภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2564
2

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นาย สุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปางปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ร่วมกับ นาย สุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นาง สุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง นาย สามารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง นาง ศรีสุรางค์ หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง นาย สกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นาย กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และ นาย อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2564
3

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

11.05.2564

จังหวัดลำปาง ได้ประกาศงานจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่สากล ภายใต้งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิตัล จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คิริมารุ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้

21.04.2564

11.05.2564

จังหวัดลำปาง ได้ประกาศงานจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่สากล ภายใต้งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิตัล จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คิริมารุ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้

22.04.2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02